បេសកកម្ម


-  ផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសហគ្រិនកម្ពុជាដែលមានសក្តានុពល ក្នុងកម្រិតអត្រា​ការប្រាក់​សមរម្យ និងសេវា​កម្ម​​រហ័សប្រកប
   ដោយការទទួលខុសត្រូវ ។
-  ផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផលទាំងអតិថិជន ទាំងគ្រឹះស្ថាន ។